Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-03-2022
March 14, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την 1-4-2022
March 28, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-03-2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                       Πτολεμαΐδα: 16-3-2022
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 6173
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), τις διατάξεις της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 14709/11-3-2022(Β’ 1099), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 21-3-2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1.Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 

 1. Έγκριση και κατάρτιση των όρων της φανερής – προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινοτικού καταστήματος στην κοινότητα Ολυμπιάδας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 

 1. Έγκριση της μελέτης ,των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 11ο δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας », αριθμ. μελ. 14/2021 προϋπολογισμού 135.000,00 ευρώ ( χρηματοδότηση ΣΑΤΑ) . Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής έργου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου Δήμου Εορδαίας έτους 2020»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου: «Συντήρηση αυλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας »

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

 

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

 

Accessibility
Κλείσιμο