Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2-3-2022
March 2, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-03-2022
March 14, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8-3-2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                       Πτολεμαΐδα: 4-3-2022
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 4916
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), τις διατάξεις της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 10343/18-2-2022(Β’ 607), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 8-3-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

 1. Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού & αναθεώρηση πινάκων Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2022

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 

 1. Έγκριση ή μη της 3/2022 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ περί 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ έτους 2022.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Σιδηρόπουλος

 

 1. Έγκριση ή μη της 11/2022 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ περί αναμόρφωσης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΚΕΔΕ, αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Σιδηρόπουλος

 

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για τις ανάγκες των δημοσίων σχέσεων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα», με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μεσω ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού 105.400,00 ευρώ, χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση νομικής υποστήριξη αιρετού Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος Ευθ. Λιακος

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση δημότη για αποζημίωση του , δια εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος Ευθ. Λιάκος

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου : « Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής παραλαβής έργου : « Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση ή μη παράτασης περάτωσης εργασιών για το έργο: « Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. α) Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», με τίτλο « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και β) έγκριση της με αρ. μελέτης 3/22 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» και γ) δέσμευση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου όταν αυτό εκπονηθεί/τροποποιηθεί.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

13.Εγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης ειδών της σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 6. Νομικό Σύμβουλο
 7. Πρόεδρο ΚΕΔΕ

 

 

Accessibility
Κλείσιμο