Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-01-2022
January 24, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-02-2022.
February 17, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την 01-02-2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 28-1-2022
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                       Αριθμ Πρωτ: 2066
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 3608/21-1-2022(Β’ 155) , καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 1-2-2022 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» της πράξης με τίτλο :Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας  με Κωδικό ΟΠΣ ΜΙS : 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, ορισμός αναδόχου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας», », αριθμ μελ 46/2021, συνολικού προϋπολογισμού 137.625,74 ευρώ, ορισμός αναδόχου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα», με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μεσω ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού 105.400,00 ευρώ, χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

4.Εκτελεση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση και εξειδίκευση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022 προς αντιμετώπιση δαπανών στο πλαίσιο του εθελοντικού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

Εισηγητής : Ο εντεταλμένος σύμβουλος Δημ Τσεχελίδης.

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Υποβολή προτάσεων για ένταξη νέων έργων στο 4ο ΕΑΠ Δυτ. Μακεδονίας στο πλαίσιο του τέλους Ανάπτυξης 2012-2016.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη της α) υπ’αρ. 14/2021 μελέτης για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια ενός (1) περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ) & β) της 5/2020 μελέτης για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) ρυμουλκούμενου κλαδοτεμαχιστη» της Δ/νσης Περιβάλλοντος , Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής και κατάρτισης ή μη των όρων διακήρυξης των ως άνω προμηθειών με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και γ) έγκριση ή μη των όρων διακήρυξης αυτών.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

9.Εγκριση σύναψης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης , έγκριση των όρων της, εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της καθώς και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  της, για το έργο με τίτλο: « Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης στους οικισμούς Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 3.580.000,00 ευρώ με ΦΠΑ με ποσό συμμετοχής που ανέρχεται  στα 466.956,52 ευρώ από το Ε.Α.Π. 2012-2016.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο