Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-1-2022
January 13, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας στις 24-01-2022
January 20, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19-1-2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                       Πτολεμαΐδα: 14-1-2022
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 706
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 81558/29-12-2021(Β’ 6290) & την υπ’αριθμ 193/οικ24091/30-12-2021, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 19-1-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ.  296, Χαλδειας & Δήμητρας & Αργυρουπόλεως».

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ  Φουρκιώτης

2.Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ για το έργο «Συντήρηση στέγης Πολιτιστικού Κέντρου Μεσοβούνου  του Δήμου Εορδαίας».

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της ΚΕΔΕ.

Εισηγήτρια : Η Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Α. Καϊδου

 1. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2022 της ΚΕΔΕ.

Εισηγήτρια :  Η Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Α. Καϊδου

 1. Έγκριση ΟΠΔ – Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΕΔΕ για το έτος 2022.

Εισηγήτρια :  Η Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Α. Καϊδου

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών   του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια  «Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας»  (Αριθμ. Διακήρυξης 25537/11-11-2021).

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης.

 1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» (Αριθμ. Διακήρυξης 11131/26-5-2021).

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης.

 1. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου & του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών στην Αθήνα.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης.

9. Τροπ-ση των υπ’αριθμ 232/2021 & 297/2021 ΑΟΕ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης.

10.Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού  έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

 

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων
 3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Πρόεδρο ΚΕΔΕ
 6. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο