Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας
December 9, 2021
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 17/12/2021
December 13, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13/12/2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 9-12-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 28130
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την 13η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος Ευθ. Λιάκος

2. Εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2021.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Δημ. Σχέσεων Μ. Αντωνιάδου

 3 . Μετάθεση ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια  «Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας»  (Αριθμ. Διακήρυξης 25537/11-11-2021) και μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών  και ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού  με αναρροφητήρα» (Αριθμ. Διακήρυξης 26508/22-11-2021) .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών

Παρακαλείστε  την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου  και ώρα  10.00 π.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στα e-mail: a.milona@ptolemaida.gr & tsakmaki@ptolemaida.gr.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

 

Κοιν/ση:    

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
  3. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
  4. Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
  5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
  6. Νομικό Σύμβουλο
  7. Αντιδήμαρχο Δημ. Σχέσεων
Accessibility
Κλείσιμο