Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 1/12/2021
November 26, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 7-12-2021
December 3, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 3-12-2021

ptolemaios

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 29-11-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 27169
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την 3 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την « Συντήρηση – επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας & προμήθεια ανταλλακτικών για ένα έτος».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

  1. Έγκριση ή μη παράτασης ισχύος προσφορών και παράτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στον Ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 133108 για την «Προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

  1. Έγκριση ή μη τροποποίησης της σύμβασης «Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του προσώπων, Ομάδα Β- Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

  1. Κατάρτιση όρων διενέργειας φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση 731,125 στρ αγροτεμαχίων στην Τ.Κ.Ερμακιάς.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

Παρακαλείστε  την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου  και ώρα  10.00 π.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στα e-mail: a.milona@ptolemaida.gr & tsakmaki@ptolemaida.gr.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

 

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
  3. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
  4. Εκπροσώπους Παρατάξεων
  5. Πρόεδρο Τ.Κ. Ερμακιάς
Accessibility
Κλείσιμο