Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5-8-2021
August 5, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 27-8-2021
August 23, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11-8-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                      Πτολεμαΐδα: 5-8-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                     Αριθμ Πρωτ: 16749
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , στις 11-8-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., και κατ’ εφαρμογή: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 44848/7/30-7-2021, β) της υπ’αριθμ. 174/15591/2-8-2021 εγκ του ΥΠΕΣ και γ) σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Εξειδίκευση πιστώσεων για έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών / πολιτιστικών δραστηριοτήτων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Δημ. Σχέσεων Μ. Αντωνιαδου

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

3. Έγκριση άσκησης ανακοπής και αίτηση αναστολής ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος Ευθ. Λιακος

4. Έγκριση υποβολής αίτησης ένταξης του Δήμου Εορδαίας στο «Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνιων Ανέργων 55-67 ετών» του Ο.Α.Ε.Δ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

5. Κατάρτιση όρων της φανερής –προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 5 & Νο 6 στο Εμπορικό Πολυκεντρο Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

6. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την « Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαιας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

7. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτης

8. Έγκριση ή μη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Κατασκευή 12/θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτης

9. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών του προσωρινοί αναδόχου για την κατακύρωση της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Συντήρηση στέγης Πολιτιστικού Κέντρου Μεσοβουνου του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 16/2020 , προϋπολογισμού 21.900 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτης

10. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτης
Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
3. Αντιδήμαρχο Δημ. Σχέσεων
4. Δ/νση Δ/κων                                                                           Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών                                                                    Δημήτριος Ι. Ορφανίδης
6. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
8. Γρ. Προγραμματισμού
9. Εκπροσώπους Παρατάξεων
10. Νομικό Σύμβουλο Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο