Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 22-6-2021
June 16, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 24-6-2021
June 18, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25-6-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 18-6-2021

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 12936

 Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Τηλ: 2463350110 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr , στις  25-6-2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ., και κατ’ εφαρμογή: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ33506/28-5-2021 (ΦΕΚ Β’ 2233), β) της υπ’αριθμ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

1.΄Εγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Εργασίες συντήρησης κτιρίου, βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο γυμναστήριο του Γυμνασίου Αναρράχης-Εμπορίου».

       Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

 1. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Συντήρηση 4/θέσιου σχολείου Ασβεστόπετρας»

       Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτης

 1. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας».

      Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτης

 1. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Κατασκευή χώρων διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας».

      Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτης

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ».

          Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης.

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας (επαναληπτικού διαγωνισμού) με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του Δήμου Εορδαίας για τα έτη 2020-2021» για τις ομάδες 3,4,5,6, & 7

        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης.

 1. Έγκριση ή μη της 18/2021 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π περί « 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021»

       Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π  Αν. Πράπα

 1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (4μηνης διάρκειας) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας.

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης.

 1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας ..

      Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος διαχείρισης Δημ. Καταφυγίου  Αν. Λόφτσαλης

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021.

      Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης.

 1. Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 .

       Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Δημ. Σχάσεων Μ. Αντωνιαδου

 1. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 της ΚΕΔΕ

       Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Αννα Καϊδου.

 1. Σύσταση Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
 3. Αντιδήμαρχο διαχ/σης καταφυγίου
 4. Δ/νση Δ/κων
 5. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 6. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 7. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 8. Γρ. Προγραμματισμού
 9. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 10. Πρόεδρο ΚΟΙΠΠΑΠ
 11. Πρόεδρο ΚΕΔΕ
 12. Αντιδήμαρχο Δημ. Σχέσεων

 

Accessibility
Κλείσιμο