Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-3-2021
March 26, 2021
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12-4-2021
April 12, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δευτέρα 5-4-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                            Πτολεμαΐδα: 31-3-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 6737
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr , στις 5-4-2021 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 10.00 π.μ., και κατ’ εφαρμογή: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ’αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Εξέταση της αίτησης θεραπείας του Νανα Αθανάσιου κατά της υπ’ αριθμ 93/2020 ΑΟΕ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανιδης

 1. Εξέταση αίτησης για αποκατάστασης ζημίας οχήματος

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1.  Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της φανερής , προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης του υπ’ αριθμ. 5 τεμ Τ.Κ. Ερμακιάς, για την ίδρυση σταβλικών εγκαταστάσεων με την κατασκευή πρόχειρων καταλυμάτων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού -αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας «Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για την αντιμετώπιση δαπανών του κληροδοτήματος Δ. Γ. Τσίρου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη του ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021 και ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης της ΚΕΔΕ.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος Καίδου Άννα.

 1. Έγκριση ή μη της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 της ΚΕΔΕ.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος Καίδου Άννα.

 1. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη του Πρακτικού 1/09-03-2021 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Κυκλικής Διαχείρισης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
 3. Δ/νση Δ/κων
 4. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 6. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 7. Νομικό Σύμβουλο
 8. Πρόεδρο της ΚΕΔΕ
 9. Εκπροσώπους Παρατάξεων
Accessibility
Κλείσιμο