Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-3-2021
March 26, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δευτέρα 5-4-2021
March 31, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-3-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                          Πτολεμαΐδα: 26-3-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                          Αριθμ. Πρωτ: 6402
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 40 /110
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

 

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr , την 29-3-2021, ημέρα Δευτέρα και  ώρα  10.00 π.μ., σε εφαρμογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθμ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Αποδοχή απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ, περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του Δήμου Εορδαίας, στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ.  Φουρκιώτης

  1. α) Έγκριση των μελετών με αριθμ. :22/2021 με τίτλο : « Γωνιές ανακύκλωσης και προμήθεια εξοπλισμού διακριτής συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Εορδαίας » και 23/2021 με τίτλο : « Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας του προγράμματος διαχείρισης Γωνιών Ανακύκλωσης και διακριτής συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Εορδαίας », της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής,  β) αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤΟ4, στον Άξονα Προτεραιότητας : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο : « Γωνιές ανακύκλωσης και προμήθεια εξοπλισμού διακριτής συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Εορδαίας» γ) έγκριση της υπ’αριθμ.: 1/2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σχετικά με την παροχή υπηρεσίας : «Υποστήριξη του Δήμου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 : «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ.  Φουρκιώτης

  1. α) Έγκριση των μελετών με αριθμ. :24/2021 με τίτλο : «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήματα-Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Εορδαίας» της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, β) αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» , στον Άξονα Προτεραιότητας : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο : «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήματα-Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Εορδαίας» και γ) έγκριση της υπ’αριθμ. 2/2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής με τίτλο : « Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ 12 με τίτλο «Υποστήριξη του Δήμου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο « Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ.  Φουρκιώτης

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι υπάρχει καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω προτάσεων.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτρης I.  Ορφανίδης

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Αντιδήμαρχο Τεχν. Υπηρεσιών
  3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  4. Αυτ/λες Τμήμα Προγραμματισμού
  5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  6. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

 

Accessibility
Κλείσιμο