Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 26-2-2021.
February 23, 2021
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
March 4, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την 1-3-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                            Πτολεμαΐδα: 25-2-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                               Αριθμ Πρωτ: 3777
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr , στις 1-3-2021 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 13.00 μ.μ., και κατ’ εφαρμογή: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ’αριθμ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: « Ανάπλαση κεντρικών οδών Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου & Σπηλιάς», Β’ φάση.

    Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: « Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας»

     Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού & αναθεώρηση πινάκων Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2021.

     Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

    Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια : « Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού». Ορισμός αναδόχων.

     Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας & προμήθεια ανταλλακτικών για ενα έτος» , αριθμ. μελ. 10/2021, συνολικού προϋπολογισμού 511.500,00 ευρώ.

     Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» , αριθμ. μελ. 1/2021, συνολικού προϋπολογισμού 74.399,75 ευρώ.

     Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

 

 

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
 3. Δ/νση Δ/κων
 4. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 6. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 7. 7. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο