Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 18-02-2021.
February 18, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 26-2-2021.
February 23, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 23-02-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                            Πτολεμαΐδα: 18-2-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 3108
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140
 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr , στις 23-2-2021 ημέρα Τρίτη   και ώρα 12.00 μ.μ., και κατ’ εφαρμογή: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ’αριθμ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. α) Αποδοχή της πράξης ένταξης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Χ και της 1ης , 2ης,3ης και 4ης : «Κατασκευή, επισκευή, συντήρησης και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Πτολεμαΐδας» με τίτλο πράξης: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζωων και συντροφιάς του Δήμου Εορδαίας» και β) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν.  Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Αποδοχή της με αρ 201/.6/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου : Ένταξη προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 « Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ)» του χρηματοδοτικού προγράμματος « Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» με την οποία εντάχτηκε ο Δήμος Εορδαίας ως προσωρινός δικαιούχος με το ποσό των 49.600,00 ευρώ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν.  Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Αποδοχή απόφασης Ο.Ε. Π.Δ.Μ. ,περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του Δήμου Εορδαίας στο 4ο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ( ΕΑΠ) Δυτ. Μακεδονίας

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν.  Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Αποδοχή όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: « Προμήθεια δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Εορδαίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν.  Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: « Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν.  Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: « Ανακατασκευή στέγης στο γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν.  Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής  παραλαβής του  έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβούνου Δήμου Εορδαίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν.  Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη της 1/2021 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ Ν.Π.Δ.Δ. « 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ έτους 2021»

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΠΑΠ Αν. Πράπα

 1. Διαγραφή οφειλών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Σύσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής οικ. έτους 2021

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακηρύξεις για την διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καύσιμων Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος», συνολικού προϋπολογισμού 373.460,72 ευρώ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

 

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων
 3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών Δημήτριος Ι. Ορφανίδης
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 6. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 7. Νομικό Σύμβουλο Δήμου Εορδαίας.
 8. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
 9. Πρόεδρο ΚΟΙΠΠΑΠ

 

Accessibility
Κλείσιμο