Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-01-2021
January 25, 2021
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-1-2021
January 27, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 29-01-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 25-1-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ:  1425
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr , στις 29-1-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ., και κατ’ εφαρμογή: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ’αριθμ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου Δήμου Εορδαίας, έτους 2020», αριθμ μελ. 3/2020, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ 6/2020 προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Διενέργεια κλήρωσης και έγκριση αποτελέσματος αυτής για τον ορισμό προσωρινού αναδόχου για το έργο: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 9/2020 , προϋπολογισμού 62.450,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου : « Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ 1/2019.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη 3ου ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ 11/2013.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση εκ νέου του Ισολογισμού – Απολογισμού χρήσεως 2019 του κληροδοτήματος Δημ Γ. Τσίρου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης.

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακυρώσεις του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας» . Κατακύρωση προμήθειας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών, κατ ’εφαρμογή του ν 4412/2016, για το έτος 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών, κατ’ εφαρμογή του ν 4412/2016, για το έτος 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας των ηλεκτρονικών κληρώσεων στο ΚΗΣΚ για το έτος 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Εξειδίκευση πίστωσης

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Δημ. Σχέσεων Μ. Αντωνιάδου.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων
 3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 6. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 7. Νομικό Σύμβουλο Δήμου Εορδαίας.
 8. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
 9. Αντιδήμαρχο Δημ. Σχέσεων
Accessibility
Κλείσιμο