Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας στις 26-11-2020
November 23, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 8-12-2020
December 8, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 4-12-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Πτολεμαϊδα 30-11-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                       Αριθμ. Πρωτ. 25475
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 4-12-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ., και κατ’εφαρμογη: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ), β) της ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στην πρόσκληση 7970/16-11-2020 του Πράσινου Ταμείου με κωδικό : ΣΦΗΟ-2020 με τίτλο: « Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 4 : «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» και του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ » 2020.

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

 1. Ολοκλήρωση των διαδικασιών δωρεάν παραχώρησης των τεσσάρων οχημάτων από τη ΔΕΗ.

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανιδης

 1. Έγκριση ή μη της 43/2020 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ « 4η Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020» .

    Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Α. Καϊδου

 1. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας», αριθμ. μελ. 2/2020, προϋπολογισμού 74.374,46

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανιδης

 1. Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021.

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανιδης

 1. Αποδοχή ποσού από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ, για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από τον covid 19.

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανιδης

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαιδευσης του Δήμου Εορδαίας.

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανιδης

 1. Εκτέλεση προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου οικ. έτους 2020.

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανιδης

 1. Απόδοση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2020

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανιδης

 1. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθμού Νοσοκομείου».

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

 1. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δείμο Εορδαίας ».

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών &  οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας αριθμ μελ. 7/2020, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

      Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την αντιμετώπιση δαπανών της δράσης « Μαζεύουμε τρόφιμα … Μοιράζουμε αγάπη» του Δήμου Εορδαίας.

     Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος  Παιδείας – Εθελοντισμού & Κοιν. Μέριμνας κ. Ζαφ. Σεβαστού

Παρακαλείστε την Παρασκευή 4-12-2020 και ώρα  από τις   09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ. ,να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί των θεμάτων στο e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr .

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων
 3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 6. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 7. Γρ. Προγραμματισμού
 8. Πρόεδρος ΚΟΙΠΠΑΠ
 9. Νομικός Σύμβουλος
Accessibility
Κλείσιμο