Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-11-2020
November 11, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 27-11-2020
November 23, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20-11-2020

ptolemaios

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                     Πτολεμαΐδα: 16-11-2020
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 24295
Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

 

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 20-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ), β) της ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και γ) σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.΄Εγκριση ισολογισμού-απολογισμού οικ. έτους 2019 του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

2. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

3. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου , ορισμός αναδόχου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

4. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2020-2021», προϋπολογισμού 47.120,00 ευρώ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

5.Πρόσληψη προσωπικού για εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

6. Διαγραφή οφειλής
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

7. Απόδοση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

8. Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού( αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ,στα πλαίσια αντιμετώπισης διασπορά του νέου κορωνοϊού Covid- 19, για διανομή τους στα Ειδικά Σχολεία του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανιδης
9. Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης του Δήμου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» και την πρόσκληση με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» ενόψει της διενέργειας προμήθειας και υποβολής αιτήματος χρηματοδότηση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2κμ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

10. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

11. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου-Τακτοποιητικού, «Βελτίωση –Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

12. Έγκριση ή μη 3ης παράτασης περάτωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

13. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

14. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστόπετρας Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 240.000,00 €, αρ. μελ. 29/2017.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

15. Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δίκη
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος Ευθ. Λιάκος

16. Έγκριση της με αριθμ. : 18/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής και υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την ένταξη έργου στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1)
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

Παρακαλείστε μέχρι την Παρασκευή και ώρα από τις 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. ,να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί των θεμάτων στο e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr .

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Δ/νση Δ/κων
  3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
  4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  6. Εκπροσώπους Παρατάξεων
  7. Γρ. Προγραμματισμού
  8. Πρόεδρος ΚΟΙΠΠΑΠ
  9. Νομικός Σύμβουλος
Accessibility
Κλείσιμο