Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020
October 30, 2020
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 10-11-2020
November 10, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 4-11-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Πτολεμαϊδα, 30-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Αρ. Πρωτ. 22666
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Καλείστε να προσέλθετε σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 4-11-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.,  κατ’ εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) , της υπ’αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή επικ/κε με την υπ’αριθμ 60249/23-9-2020 καθώς και της υπ’αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 68952 ( ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τ.Β) , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 

 1. Έγκριση γενομένων δαπανών μετακίνησης αιρετών.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 

 1. Έγκριση της υπ’αριθμ 46/2020 ΑΔΣ «5Η Αναμόρφωση Π/Υ οικονομικού έτους 2020» του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος Αν. Πράπα

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Αν. Λόφτσαλης

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση του 1ΟΥ ΑΠΕ του έργου: « Εργασίες ασφαλτόστρωσης αύλειου χώρου στο 4Ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση του 1ΟΥ ΑΠΕ του έργου: « Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Περδίκκα»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών &  οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας», αριθμ μελ. 17/2019 , προϋπολογισμού 220.725,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών &  οικονομικών προσφορών της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 9/2020 , προϋπολογισμού 62.450,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών  &  οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελ. 1/2020, προϋπολογισμού 175.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών &  οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου Δήμου Εορδαίας, έτους 2020», αριθμ μελ. 3/2020, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών &  οικονομικών προσφορών της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση αυλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ 6/2020 προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης από τη συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στο έργο με τίτλο: « integRatEd Solutions for Positive eNergy and resilient CitiEs» – “RESPONSE” ( action) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέου Κομάνου», αριθμ μελ. 12/2020 , προϋπολογισμού 2.123.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΠΔΕ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 419/2020 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.

Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος Ευθ. Λιάκος

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού για εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 

Παρακαλείστε μέχρι την Τετάρτη 4-11-2020 και ώρα  10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. ,να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί των θεμάτων στο e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr .

 Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων
 3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 6. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 7. Γρ. Προγραμματισμού
 8. Πρόεδρος ΚΟΙΠΠΑΠ
 9. Νομικός Σύμβουλος
Accessibility
Κλείσιμο