Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 22-7-2020
July 17, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση – διαβούλευση την Παρασκευή 24-7-2020
July 20, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 21/7/2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Πτολεμαϊδα 16-7-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                         Αριθμ. Πρωτ. 14244
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Καλείστε να προσέλθετε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, στις 21-7-2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00 μ.μ.,  και κατ’ εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση ή μη της 31/2020 ΑΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα: « 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»

   Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΠΠΑΠ κ Α. Πράπα

 1. Έγκριση ή μη της 16/2020 ΑΔΣ ΚΕΔΕ με τίτλο «2η Τροποποίηση Ετήσιου Προϋπολογισμού 2020 της Κ.Ε.Δ.Ε»

   Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε , κ. Καίδου Άννα.

3. Έγκριση ή μη των πρακτικών  διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών  και αποσφράγισης οικονομικών  προσφορών  του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Κλειστού φορτηγού οχήματος (βαν) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας» – Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

   Εισηγητής: Αναπλ. Πρ. Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών κ. Θεοδωρίδης Θεόδωρος

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων

   Εισηγητής: ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, Λόφτσαλης Αναστάσιος

 1. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας».

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Γαλάτειας»

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφαλείας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ».

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου Ασβεστόπετρας»

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή-συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας».

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας». Αναδόχου «Γεώργιος Κίλας & ΣΙΑ Ε.Ε.»

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε., Αγίας Παρασκευής.

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας».

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

  Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ Μ. Αντωνιάδου

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 6. Γρ. Προγραμματισμού
Accessibility
Κλείσιμο