Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 18 Ιουνίου
June 11, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 26-6-2020
June 23, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 19-6-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                        Πτολεμαΐδα:12-6-2020
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 11476
Πρωτ: Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Καλείστε να προσέλθετε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, την 19-6-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.,  και κατ’ εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων , σχετ. εγκ. 40 /20930/31-3-2020 ΥΠΕΣ

 

2.Λήψη απόφασης σχετικά την  με την απαλλαγή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την δραστηριότητά τους λογω covid 19 και μη χρέωση δημοτικών χώρων για την διοργάνωση εκδηλώσεων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Δημ. Ορφανίδης

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση δημότη για διαγραφή ποσού τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Δημ. Ορφανίδης

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Δημ. Ορφανίδης

 

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Δημ. Ορφανίδης

 

 1. Ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2020 του Κληροδοτήματος Δημ. Γ.Τσίρου για την αντιμετώπιση πάγιων δαπανών του .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Δημ. Ορφανίδης

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπών προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : « Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαϊδας (κτίριο ΙΕΚ)»

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή τμήματος τοιχείου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας»

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού ( έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας », προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, μελέτης 7/2019. Ορισμός αναδόχου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: « Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας»

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελ. 1/2020, προϋπολογισμού 175.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας», αριθμ μελ. 17/2019 , προϋπολογισμού 220.725,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Πτολεμαΐδας», αριθμ μελ. 14/2017, προϋπολογισμού 750.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 3/2020, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, της ανοιχτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Εορδαίας»

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου : «Κατασκευή τμήματος τοιχείων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου ( παιδικός σταθμός & κοιμητήρια»

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου : «Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή WC ΑμΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας»

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Αποδοχή δωρεάς ενός (1) σαρώθρου από την εταιρεία Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG Greece.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου κ Χρ. Κεσκερίδη

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων», αριθμ μελέτης 11/2019, ΟΜΑΔΑ Β’ –ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ. Ορισμός αναδόχου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Δημ. Ορφανίδης

 

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Συντήρηση 4/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας »

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ Νικ. Φουρκιώτης

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Δημήτρης  I.  Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 6. Γρ. Προγραμματισμού

 

Accessibility
Κλείσιμο