Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
January 16, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας στις 29-1-2020
January 28, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                            Πτολεμαΐδα: 17-1-2020

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                           Αριθμ Πρωτ: 1073

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Τηλ: 246 335 01 10 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, την Τετάρτη 22-1-2020 και ώρα 13.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια  με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ( ένα καλαθοφορο όχημα, ένας φορτωτής – εκσκαφέας, ένα αποφρακτικό όχημα) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 394.940,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ

Εισηγητής: : Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Δημ. Ορφανιδης

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων», αριθμ μελέτης 11/2019, προϋπολογισμού 512.798,97 ευρώ με ΦΠΑ. Ορισμός αναδόχου.

Εισηγητής: : Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Δημ. Ορφανιδης

 

 1. Έγκριση της υπ’αριθμ 62/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠIΔ με την επωνυμία ΚΕΔΕ, με θέμα : «Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020 και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης.».

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος Καίδου Άννα.

 

 1. Έγκριση της υπ’αριθμ 61/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠIΔ με την επωνυμία ΚΕΔΕ, με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ε. έτους 2020».

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος Καίδου Άννα.

 

 1. Διαγραφές ποσών τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Δημ. Ορφανιδης

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών , των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2020.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Δημ. Ορφανιδης

 

 1. Ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης μελών Επιτροπών διαγωνισμού από το ΜΗΜΕΔ, για το έτος 2020.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Δημ. Ορφανιδης

 

 1. Σύσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2020 και ορισμός υπολόγων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Δημ. Ορφανιδης

 

 1. Καθορισμός τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή των περίπτερων, για το έτος 2020.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Δημ. Ορφανιδης

 

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Εισηγητρια: H Αντιδήμαρχος Πολιτισμού –Αθλητισμού Μ. Αντωνιαδου

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αιτήματος δημότη, περί αποκατάστασης ζημιών του οχήματος του , δια εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Εισηγητής Ευθ. Λιακος

 

 1. Αιτήματα για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ , λήψη σχετικής απόφασης.

Εισηγητής Ευθ. Λιακος

 

 1. Εξουσιοδοτήσεις Νομικού Συμβούλου.

Εισηγητής Ευθ. Λιακος

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Δημήτρης  I.  Ορφανίδης

 

Κοιν/ση:

Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού

Εκπροσώπους Παρατάξεων

Accessibility
Κλείσιμο