Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-5-2022.
May 13, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24-05-2022
May 20, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/5/2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Πτολεμαϊδα, 13-5-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                            Αριθμ. Πρωτ. 10993
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
email ds@ptolemaida.gr

 

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την  Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00 δια ζώσης  σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ).  για λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Γνωμοδότηση ή μη ΔΣ για την ΜΠΕ του έργου ” Φωτοβολτραϊκός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 38,5MW στη θέση Μαστός της ΔΕ Αγίας Παρασκευής Δήμου Εορδαίας Περιφερειακής  Ενότητας   Κοζάνης ΠΔΜ

Εισηγητής  : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022 για την εκτέλεση του έργου 1. Συντήρηση αύλειων χώρων  10ου  και  7ου – 8ου Νηπιαγωγείων. & Εργασίες αποκατάστασης φθορών σε χώρους άθλησης της Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής  : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Μετακίνηση Κρασπεδορείθρων σε τμήμα του ΟΤ 101 εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως.

Εισηγητής  : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως κατόπιν αυτοδίκαιης άρσης ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης στα ΟΤ 297θ και 297ε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 90 του Ν 4759/20.

Εισηγητής  : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην κοινότητα Βλάστης Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής  : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Αίτημα ΤΟΕΒ Πύργων για παραχώρηση πέντε γεωτρήσεων , δύο δεξαμενών και μιας επιφανειακής υδροληψίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Ανασυγκρότηση ΔΣ της  ΔΕΥΑΕ.

Εισηγητής :Ο ΔΣ Δημήτρης  Τσεχελίδης.

 

 1. Λήψη απόφασης για την στήριξη των παρατασιούχων – συμβασιούχων στον τομέα Καθαριότητας του Δήμου Εορδαίας ενόψει της εκδίκασης δικαστικής υπόθεσης .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α τριμήνου οικ. έτους 2022.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας ηλεκτρονικές διακίνησης εγγράφων ( ΚΗΔΕ _ του Δήμου Εορδαίας ( ΙΡΙΔΑ )

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Εμπορίου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακού.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έκκριση αποφάσεων ΔΕΠ. ( 9 & 10/22 )

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ  Κυριάκος Αντωνιάδης.

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Accessibility
Κλείσιμο