Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας στις 25-2-2022
February 21, 2022
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2-3-2022
March 2, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 2-3-2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Πτολεμαϊδα 25-2-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 4210
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
email:ds@ptolemaida.gr

 

ΠΡΟΣ
Τον  Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας
Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου
                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Τετάρτη 2  Μαρτίου   2022 και ώρα 17:00 δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ.  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Γνωμοδότηση ή μη ΜΠΕ του έργου Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 150 MW στη θέση « ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ ΣΟΛΑΡ 1 » της Τ.Κ. Βλάστης του Δ Εορδαίας της Π.Ε Κοζάνης στην ΠΔΜ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2022.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση εκτέλεσης Δ τριμήνου του πρ/σμού οικ. Έτους 2021.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Τροποποίηση πρ/σμού ( 21/2022 & 32/22 ΑΟΕ )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Καθορισμός ανώτατου ορίου κλήσεων κινητής Τηλεφωνίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου Συντήρηση Πάρκου Τ.Δ. Σπηλιάς.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου μας στην επιτροπή πεζοπορικών ορειβατικών δραστηριοτήτων 2021 – 2022.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Εκμίσθωση καταστήματος στην ΤΚ Ολυμπιάδος.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Υλοτομία κοινότητας Φούφα

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου μας.

Εισηγητής Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Κυριάκος Αντωνιάδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων 3,4,5/2022 της Δημοτικής επιτροπής παιδείας

Εισηγητής Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Κυριάκος Αντωνιάδης.

 1. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2022 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ

Εισηγητής : Η Πρόεδρος του ΝΠ Αναστασία Πράππα.

 1. Λήψη απόφασης για την χορήγηση αδειών παραγωγού πωλητών υπαίθριου Εμπορίου.

Εισηγητής Η Αντιδήμαρχος Άννα Καίδου.

 1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΤΗΠ.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΤΗΠ Δημήτρης Καρακασίδης.

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Accessibility
Κλείσιμο