Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22-3-2021
March 18, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-3-2021
March 26, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-3-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πτολεμαϊδα, 24-3-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                         Αρ. Πρωτ. 6307
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 246 335 01 11
email ds@ptolemaida.gr

 

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα  διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω e presence.gov.gr κατ’  εφαρμογή  της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και  33282/29-5-20  ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ ,  την  31    Μαρτίου   2021  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα   6  μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των   παρακάτω  θεμάτων   ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος Μαρία Αντωνιάδου

 

  1. Γνωμοδότηση ΔΣ για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( ΜΠΕ ) του έργου Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  ονομαστικής ισχύος 28 στη θέση ΜΑΓΟΥΛΑ των ΔΕ Βλάστης και Μουρικίου  του Δήμου Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης .

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

  1. Καθορισμός Αρδευτικής Περιόδου & Σύσταση θέσεων Υδρονομέων Διανομής νερού έτους 2021.

Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

  1. Έγκριση πρώτου εισηγητικού σημειώματος της Επιτροπής Ενέργειας Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής: Ο Δημοτικός Σύμβουλος Καραβασίλης Ιωάννης

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 246 335 01 11, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε  σχετικά.

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο