Πρόσκληση σε συνεδρίαση – διαβούλευση την Παρασκευή 24-7-2020
July 20, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 6-8-2020
July 31, 2020

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 27-7-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                          Πτολεμαΐδα: 23-7-2020

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 14835

Πρωτ: Τμήμα Υποστήριξης

Πολιτικών Οργάνων

Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Τηλ: 246 335 01 10 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10, όπως τροπ/κε και ισχύει)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση που θα διεξαχθεί με  ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , την Δευτέρα  27-7-2020  και ώρα 13.00 μ.μ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

  1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Δήμου Εορδαίας-Δήμου Κοζάνης-Δήμου Σερβίων-Δήμου Βοΐου με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου: « Υποδομές για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Κοζάνης (Β φάση )».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα , λόγω του ότι πρέπει να περάσει άμεσα  από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

 

 Ο Αντιπρόεδρος

 

Δημήτρης  I.  Ορφανίδης

 

 

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
  3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  4. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
  6. Γρ. Προγραμματισμού
Accessibility
Κλείσιμο