Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας στις 12/10/2021
October 12, 2021
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-10-2021
October 18, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-10-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                     Πτολεμαΐδα: 18-10-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 22764
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

 

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), καλείστε να συμμετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 18-10-2021 , ημέρα Δευτέρα και  ώρα  12.00 μ.μ., με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

  1. Λήψη απόφασης παράτασης ισχύος προσφορών για το διαγωνισμό του έργου: « Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέου Κομάνου»

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι λήγει η ισχύ των προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

Παρακαλείστε σήμερα 18-10-2021  και ώρα  12.00 μ.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στο e-mail: a.milona@ptolemaida.gr.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:    

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
  3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Accessibility
Κλείσιμο