Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-7-2021
July 23, 2021
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5-8-2021
August 5, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/7/2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                     Πτολεμαΐδα: 28-7-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ: 16103
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350140 /110
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

 

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

 

 

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 28-07-2021 , ημέρα Τετάρτη και  ώρα  13.00 μ.μ, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ33506/28-5-2021 (ΦΕΚ Β’ 2233), β) της υπ’αριθμ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

  1. « α) Έγκριση των με αριθμ. : 23/2021, 49/2021 και 50/2021 μελετών προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής με τίτλους : « Kινητό Πράσινο Σημείο κατ’ οίκον αποκομιδής ογκωδών ανακυκλώσιμων υλικών και μεταλλικών κάδων», «Προμήθεια Ειδικού Οχήματος Διακριτής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – Κινητό Πράσινο Σημείο» και «Προμήθεια Ειδικού Οχήματος Ευαισθητοποίησης Μαθητών –Κινητό Πράσινο Σημείο» στα πλαίσια υποβολής της πρότασης του Δήμου Εορδαίας », των με αριθμ. 7/2021 και 8/2021 μελετών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής με τίτλους : « Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου κινητών πράσινων σημείων στον Δήμο Εορδαίας» και « Δράσεις Δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης κινητών πράσινων σημείων στον Δήμο Εορδαίας».

β) την αποδοχή των όρων και την έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Εορδαίας ,στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.5.1.2, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», με τίτλο : « Δημιουργία Δικτύου Πράσινων Σημείων και Δικτύωση τους στον Δήμο Εορδαίας»

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα ενόψει της υποβολής πρότασης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τον εξοπλισμό πράσινων σημείων  , με καταληκτική ημερομηνία την  02-08-2021, αποστέλλουμε εισήγηση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης.

Η εσπευσμένη συνεδρίαση πρέπει να γίνει για λόγους κατεπείγοντος, καθότι οι μελέτες και η πρόταση δεν είχαν οριστικοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Παρακαλείστε σήμερα 28-7-2021  και ώρα  13.00 μ.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στο e-mail: a.milona@ptolemaida.gr.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτρης I.  Ορφανίδης

 

 

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας

 

 

Accessibility
Κλείσιμο