ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”

10η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ
October 9, 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΜΗΜΕΔ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ
October 16, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Πτολεμαΐδα: 11-10-2018
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                  Αριθ.Πρωτ: 21442
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ./Δνση: 25ης Μαρτίου 15
Ταχ.Κώδικας : 50200
Πληροφορίες : Κεσίδου Π., Δεπάστα Ε.
Τηλέφωνο: 2463350113

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας «Μηχανημάτων κοπής Πρασίνου » , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο , σύμφωνα με την 219/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στα 5.420,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου .
2. Φορολογική Ενημερότητα.
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν :
α) ότι έλαβαν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας και τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με αυτές
β) το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών
γ) το χρόνο παράδοσης της προμήθειας
5. Οικονομική προσφορά .
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την Παρασκευή 19 – 10 – 2018 και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15 Πτολεμαΐδα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν άμεσα από την υπηρεσία για το αποτέλεσμα της διαδικασίας.
Για πληροφορίες και την τεχνική περιγραφή της προμήθειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του ήμου Εορδαίας, (αρμόδιοι υπάλληλοι κ.
Κεσίδου Παρασκευή και κ. επάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο-φαξ 2463350113 email:grprom1@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Accessibility
Κλείσιμο