Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για το έργο «Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities»

Δημοσίευση Ισολογισμού Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ) Πτολεμαΐδας
October 29, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβολίου στις 3/11/2021
October 29, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για το έργο «Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities»

ptolemaios

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για το έργο

«Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities»

 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Εορδαίας, στην ιστοσελίδα του (http://www.ptolemaida.gr)  καθώς και στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( https://diavgeia.gov.gr)  δηλ. από 30-10-2021

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται και η 08-11-2021  ημέρα Δευτέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών με τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, δ/νση, τηλέφωνο επικοινωνίας & δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ο οποίος θα φέρει εντός, τα δικαιολογητικά στα οποία στηρίζουν την υποψηφιότητα τους.

Πρόσκληση  ΑΔΑ: ΩΧΩΓΩΡ6-4ΦΣ

Υπεύθυνη δήλωση (.doc)  –    (.pdf)

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (.doc)  –    (.pdf)

 

Accessibility
Κλείσιμο