Πρόσκληση για την κατάρτιση των καταλόγων Εργοληπτών Δ.Ε. ανά κατηγορία έργου έτους 2021

Διευρυμένο ωράριο Κέντρου Υγείας Πτολεμαϊδας
January 26, 2021
Πρόσκληση για την κατάρτιση των καταλόγων Μελετητών Δ.Ε. ανά κατηγορία μελέτης έτους 2021
February 5, 2021

Πρόσκληση για την κατάρτιση των καταλόγων Εργοληπτών Δ.Ε. ανά κατηγορία έργου έτους 2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Πτολεμαΐδα 04-02-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                             Αριθμ. Πρωτ. 2090
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Ταχ.Δ/νση :1ο χλμ Πτολ/δας-Ασβ/τρας
Πληροφορίες: Ε. ΤΣΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ
Τηλέφωνο :246 302 70 66
ΦΑΞ : 246 302 70 88

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2021

(Άρθρο 118, παρ. 5, Ν.4412/2016)

            Ο Δήμος Εορδαίας, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών, για τη συμμετοχή στις δημόσιες κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση έργου), για το έτος 2021

ΚΑΛΕΙ

            τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους εργοληπτών, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:

  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
  • ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  • ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

να υποβάλουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο, έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακής Ενότητας, το οποίο να είναι σε ισχύ και θα κατατεθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας, 1ο χλμ. Πτολ/δας-Ασβ/τρας, Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα, αυτοπροσώπως ή με courier.

Υπόδειγμα Αίτησης και Υ.Δ. βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ptolemaida.gr, σχετ. υπερ-σύνδεσμος).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 246 302 70 66.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

Accessibility
Κλείσιμο