Πρόσκληση για την κατάρτιση των καταλόγων Μελετητών Δ.Ε. ανά κατηγορία μελέτης έτους 2021

Πρόσκληση για την κατάρτιση των καταλόγων Εργοληπτών Δ.Ε. ανά κατηγορία έργου έτους 2021
February 5, 2021
Χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ για το έτος 2020.
February 9, 2021

Πρόσκληση για την κατάρτιση των καταλόγων Μελετητών Δ.Ε. ανά κατηγορία μελέτης έτους 2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Πτολεμαΐδα 04-02-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ. 2091
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
Ταχ.Δ/νση :1ο χλμ Πτολ/δας-Ασβ/τρας
Πληροφορίες: Ε. ΤΣΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ
Τηλέφωνο :246 302 7066
ΦΑΞ : 246 302 70 88
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2021

(Άρθρο 118, παρ. 5, Ν.4412/2016)

 

 

Ο Δήμος Εορδαίας, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων μελετητών και τεχνικών-επιστημονικών συμβούλων, για τη συμμετοχή στις δημόσιες κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών), για το έτος 2021

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους μελετητές Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους μελετητών και τεχνικών-επιστημονικών συμβούλων, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

 • Χωροταξικές και ρυθμιστικές (1)
 • Πολεοδομικές και ρυμοτομικές (2)
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (6)
 • Ειδικές αρχιτεκτονικές (7)
 • Στατικές (8)
 • Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές (9)
 • Συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές (10)
 • Υδραυλικών (13)
 • Ενεργειακών (14)
 • Τοπογραφίας (16)
 • Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές (20)
 • Γεωτεχνικές (21)
 • Εδαφολογικές (22)
 • Δασικές (24)
 • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (25)
 • Περιβαλλοντικές (27)

να υποβάλουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο, έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου, το οποίο να είναι σε ισχύ και θα κατατεθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας, 1ο χλμ. Πτολ/δας-Ασβ/τρας, Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα, αυτοπροσώπως ή με courier.

Υπόδειγμα Αίτησης και Υ.Δ. βρίσκονται ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ptolemaida.gr, σχετ. υπερ-σύνδεσμος).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 246 302 70 66.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Accessibility
Κλείσιμο