Πρόσκληση για λογιστική υποστήριξη Γραφείου Σχολικής Επιτροπής Β-θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
January 28, 2020
Πρόσκληση για λογιστική υποστήριξη Γραφείου Σχολικής Επιτροπής Α-θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας
January 28, 2020

Πρόσκληση για λογιστική υποστήριξη Γραφείου Σχολικής Επιτροπής Β-θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πτολεμαϊδα, 27/01/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                             Αρ. Πρωτ. 9

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                         

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15                                   .

Τηλ. : 246 335 01 20

ΠΡΟΣ  :   Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης ενδιαφέρεται να  αναθέσει την λογιστική υποστήριξη του γραφείου της για το έτος 2020 σε λογιστικό γραφείο  ,προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.645,60 € με  ΦΠΑ και συγκεκριμένα :

  1. Δηλώσεις Αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων ΙΚΑ 2020 Γυμνάσια- Λύκεια
  2. Αναγγελίες –Καταγγελίες-Αποχωρήσεις- Πίνακες Προσωπικού-Δήλωση Αδειών
  3. Βεβαιώσεις Αποδοχών-Βεβαιώσεις Εργοδότη
  4. Φορολογική Δήλωση 2019+Ε3+Ε2
  5. Συγκεντρωτικές Τιμολογίων πελατών προμηθευτών
  6. Δηλώσεις Ενστάσεων και τροποποιήσεων ΙΚΑ
  7. Δηλώσεις παρακρατούμενων Φόρων και ΦΜΥ
  8. Δηλώσεις μισθωμάτων ακινήτων (Κυλικείων Αγροτεμαχίων)
  9. Βεβαιώσεις παρακρατούμενων φόρων
  10. Συμψηφισμοί Ελεγχοι από ΙΚΑ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική  προσφορά των ανωτέρω υπηρεσιών σε κλειστό φάκελο έως και 31/1/2020.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων  των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές.

β. Φορολογική Ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα ( άρθρο 80 παρ.2 του Ν. 4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου ( άρθρο 93 του Ν. 4412/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

 

Αντωνιάδης Κυριάκος

Accessibility
Κλείσιμο