Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Οκτωβρίου 2016
October 20, 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
November 10, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10-11-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 3-11-2016

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 38261

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Πέμπτη 10-11-2016  και ώρα 13.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας, οικονομικού έτους 2016.
  2. Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 278,40 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.
  3. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την αντιμετώπιση των κοινόχρηστων δαπανών, των διαμερισμάτων Α2 & Ε2 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου επί της οδού Ολύμπου 30, από τον Κ.Α 00.6739.0010 του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2016.
  4. Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για παραστάσεις του, για λογαριασμό του Δήμου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
  5. Έγκριση ή μη του πρακτικού διαγωνισμού και διενέργεια δημόσιας κλήρωσης, για την ανάδειξη μειοδότη και την οριστικοποίηση του Πίνακα μειοδοσίας (ως προς την 6η και 7η θέση), του έργου: «Ανακατασκευή – συντήρηση δρόμων Δήμου Εορδαίας».
  6. Λήψη απόφασης σχετικής με την απευθείας ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο “Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαiδας ”, ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.052,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λόγω απρόβλεπτων συνθηκών.
  7. Επανακατάρτιση των όρων διακήρυξης για την εκπλήρωση των σκοπών του κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου.
  8. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια « «Αναλωσίμων ειδών, γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο