ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-5-2017
May 23, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 30-5-2017
May 29, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-05-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                       Πτολεμαΐδα 22-5-2017
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                       Αριθμ. πρωτ. 17074
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π  Ρ  Ο  Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Παρασκευή 26-05-2017 και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Κατασκευή ποτιστρων στην Τ.Κ.Ερμακιας», αρ. μελέτης 16/2016, προϋπολογισμού 10.800,00 Ευρώ.
  2. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη οδοιπορικών δαπανών σε υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας.
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών , κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας, τρόπος διενέργειας , ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
  4. Έγκριση ή μη της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικής με την ένσταση της εταιρίας ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ.
  5. Λήψη απόφασης σχετικής με την προσφυγή (σύμφωνα με το αρ 4 του Ν3886/2010) της εταιρίας ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ.
  6. Εξουσιοδοτήσεις του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για υποθέσεις του Δήμου.
  7. Λήψη απόφασης σχετικής με την υλοτομία στην Τ.Κ Αναρράχης έτους 2017.
  8. Λήψη απόφασης σχετικής με την υλοτομία στην Τ.Κ Μηλοχωρίου έτους 2017.
  9. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ Καρυοχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» , αριθμ μελ. 10/2017, προϋπολογισμού 347.000,00 με Φ.Π.Α, συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο