ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-03-2019
March 22, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
April 19, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8-4-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 4-4-2019

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 7037

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                                                                        Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Δευτέρα 8-4-2019  και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου οικ έτους 2019 για εργασίες λογιστικής τακτοποίησής του. Ορισμός αναδόχου.

  1. Λήψη απόφασης σχετικής με την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήματος Δημ.Γ. Τσίρου για το έτος 2019, ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2019 του Κληροδοτήματος Δημ.Γ.Τσίρου
  2. Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από Κ.Α του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου για την αντιμετώπιση διάφορων δαπανών του.
  3. Λήψη απόφασης σχετικά με την διενέργεια της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: « Συντήρηση 10ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαιδας, αρ. μρλέτης 3/2019, προϋπολογισμού 13.500,00 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541.
  4. Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβουνου Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 71.260,93 ευρώ (ΕΑΠ-ΣΑΤΑ) ), αρ.μελέτης 21/2018. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.
  5. Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», 382.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.), ΕΑΠ & ΣΑΤΑ., αρ.μελέτης 17/2018. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Accessibility
Κλείσιμο