ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-8-2018
July 30, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΙΤΗ 25-9-2018
September 20, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΑ 3-9-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα  24-8-2018

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 17719

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Π  Ρ  Ο  Σ

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Δευτέρα 3-9-2018  και ώρα 10:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη των πρακτικού της  φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση  χώρου για την λειτουργία Λούνα Παρκ , κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης έτους 2018.
  2. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ» , ορισμός αναδόχου.
  3. Αποδοχή δωρεάς τριών απορριμματοφόρων από την εταιρία (ΤΑΡ) AG.
  4. Έγκριση ή μη των πρακτικών α) διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων ελαιολοπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για  το έτος 2018, (ορισμός προσωρινού αναδόχου).
  5. Έγκριση ή μη των πρακτικών α) διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας σχολικού  έτους 2018, (ορισμός προσωρινού αναδόχου).
  6. Λήψη απόφασης σχετικής με την άσκηση εφέσεων κατά της υπ΄αρίθμ 337/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και της υπ΄αρίθμ 86/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.
  7. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : ««Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 20/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ.
  8. Λήψη απόφασης σχετικής με την υπ΄αρίθμ 11053/17-5-2018 υπηρεσιακή αναφορά – αίτηση αποζημίωσης  τακτικού υπαλλήλου Δήμου Εορδαίας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο