ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-1-2017
January 5, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-2-2017
January 31, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 18-1-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 17-1-2017

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 961

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                    

  

  ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη

της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας  την 18-1-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά :

 

  1. Εγκριση των απευθείας αναθέσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινόμενων . Εγκριση σχετικής δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, η Δ.Ε. Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας με την υπ’αριθμ 3921/50/11-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαιτείται άμεσα η ολοκλήρωση όλων των ενεργειών.

 

 

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

 

Accessibility
Κλείσιμο