ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΜΗΜΕΔ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ
October 16, 2018
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
October 17, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας «Εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ και εκτυπωτής) για χρήση σε τοπικές κοινότητες» προϋπολογισμού 1.661,29 € χωρίς το Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που συντάχθηκε από το Γραφείο Μηχανοργάνωσης .
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την 1845/22-1-2018 απόφαση Δημάρχου , την 9/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τον Ν.4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν :
α) ότι έλαβαν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας και τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με αυτές
β) το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών
γ) το χρόνο παράδοσης της προμήθειας
2. Οικονομική προσφορά .
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την Τρίτη 23– 10 – 2018 και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15 Πτολεμαΐδα.

Για πληροφορίες και την τεχνική περιγραφή μπορείτε ν’ απευθύνεστε στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Κεσίδου Παρασκευή και κ. Δεπάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο-φαξ 2463350113 email:grprom1@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο