ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ- ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
December 2, 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
December 2, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ- ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Πτολεμαΐδα:  2-12-2016  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                        Αριθ.Πρωτ:  44214

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση:        25ης Μαρτίου 15

Ταχ.Κώδικας :   50200

Πληροφορίες :  Κεσίδου Π., Δεπάστα Ε.

Τηλέφωνο:  2463350113

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Εορδαίας προσκαλεί 

με σκοπό την ανάθεση των υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, για τον έλεγχο του ισολογισμού χρήσεως 2016 και των οικονομικών καταστάσεων που τον συνοδεύουν, του τακτικού ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Εορδαίας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα, για την κατάθεση σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ- ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ», με τους ακόλουθους όρους:

 1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα.
 1. Αντικείμενα του ελέγχου θα αποτελέσουν τα εξής:

Ο Ισολογισμός της 31/12/2016

Η κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 01/01/2016 – 31/12/2016

Ο πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων 31/12/2016

Η Κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης της χρήσης 2016

Το προσάρτημα του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016

 1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

α. ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016):Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Δωροδοκία, Απάτη, Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.( Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.)

β. ότι δεν έχουν  αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

 • Οικονομική Προσφορά.
 • Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, ενώσεων ή κοινοπραξιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα, αναλυτική κατάσταση των συνεργαζόμενων ορκωτών ελεγκτών- λογιστών.

Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

 

 1. Τόπος και χρόνος Υποβολής:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ- ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ» επί του οποίου να αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Ο σφραγισμένος φάκελος θα κατατίθεται στο Γραφείο Πρωτόκολλου & Διεκπεραίωσης και Ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του Δήμου Εορδαίας (ισόγειο), 25ης Μαρτίου 15 Τ.Κ. 50200 Πτολεμαίδα, μέχρι την 9-12-2016 ημέρα Παρασκευή και έως ώρα 12:00 π.μ. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της τιμής από τον Δήμαρχο.

 1. Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη προσφορά
 1. Προϋπολογισμός δαπάνης: 4.960,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
 1. Αμοιβή αναδόχου και τρόποι πληρωμής:

Η πληρωμή του αναδόχου του έργου θα γίνει μετά την βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών και την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μετά το τέλος των προαναφερόμενων εργασιών.

Η παρούσα πρόσκληση θα   αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας, στην Διαύγεια  και στο ΚΗΜΔΗΣ .

Για πληροφορίες και την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Κεσίδου Παρασκευή και κ. Δεπάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο-φαξ 2463350113 email:grprom1@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 

Ο Δήμαρχος

  

Σάββας Ζαμανίδης

Accessibility
Κλείσιμο