ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ : ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Η ΠΟΛΗ γιορτάΖΕΙ
March 22, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-4-2017
March 22, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                  Πτολεμαΐδα:   22/3/2017

ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. : 7918

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τηλέφωνο              :2463-3/50100

Fax                          :2463-3/50150

Email          denptol@ptolemaida.gr

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 76 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» θα προβεί σε εκ νέου συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, λόγω λήξης της θητείας.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο και η διάρκεια της θητείας της δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη.

Για το λόγω αυτό καλούμε όλους τους εκπροσώπους :

. Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

.   Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

.   Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

.   Των εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα

.   Των ενώσεων και συλλόγων γονέων

.   Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων 

.   Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

.   Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

.   Δημότες

να εκφράσουν εγγράφως την βούληση τους για συμμετοχή στην εν λόγω Επιτροπή .

Πιο συγκεκριμένα για τους συλλόγους ή φορείς που ενδιαφέρονται θα πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου μας αίτηση για τη συμμετοχή στην ανωτέρω Επιτροπή καθώς και Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου ή Φορέα, ότι το καταστατικό τους ισχύει και να ενημερώσουν για τα προτεινόμενα από αυτούς μέλη καθώς και τους αναπληρωματικούς τους έως 7 Απριλίου  2017.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στο  email: denptol@ptolemaida.gr

 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

.  Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα Δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

.  Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο .

.  Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

.  Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων.

 Η Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της , υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μια φορά κάθε 3 μήνες για τα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

 

Ο  Δήμαρχος  Εορδαίας

 

 ΣΑΒΒΑΣ  ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

       ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ  ΣΥΛΛΟΓΟΙ
  2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
  3. ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ -ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
  4. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  5. ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
  6. ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
  7. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
  8. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
  9. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ
  10. ΔΗΜΟΤΕΣ

 

Accessibility
Κλείσιμο