ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ” ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΕΑΚ) & ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΩΝ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018
May 21, 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”
May 23, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ” ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΕΑΚ) & ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΩΝ”

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΕΑΚ) & ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΔΑ: 7Τ5ΥΩΡ6-ΥΧΡ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ

http://www.eprocurement.gov.gr/

Επιλογή:   Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα / Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων

 ΑΑ Συστήματος : 72982

Accessibility
Κλείσιμο