Προκήρυξη παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α , πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Εορδαίας

Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας στις 14-1-2022
January 13, 2022
Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας στις 24-1-2022
January 23, 2022

Προκήρυξη παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α , πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Εορδαίας

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Πτολεμαϊδα, 17-01-2022
ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ. 744
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ.: Κολισιάνης Ευάγγελος
ΤΗΛ: 24630 22857
Εmail: ekolisianis@ptolemaida.gr

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων

σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου

στον Δήμο Εορδαίας

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν4257/2014
  2. Την εγκύκλιο 38/23463/6-6-2014 Υπουργείου Εσωτερικών
  3. Την υπ’ αριθμ. 7/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΥΞΟΩΡ6-ΤΤ6)
  4. Την υπ’ αριθμ. 288/2021 (ΑΔΑ 69ΗΣΩΡ6-ΡΟΩ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την υπ αριθμ 143/2021 (ΑΔΑ 6ΒΖΕΩΡ6-ΑΙΛ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του ετήσιου τέλους για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης

1.Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Εορδαίας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση θέσης περιπτέρου:

α. στην Πλατεία Χρηστίδη στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας

  1. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:

α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),

β) πολύτεκνοι, και

γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3.Η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, με την καταβολή τέλους 480 ευρώ ετησίως και σύμφωνα με την ΑΟΕ 288/2021(69ΗΣΩΡ6-ΡΟΩ) και ΑΔΣ 143/2021 (ΑΔΑ 6ΒΖΕΩΡ6-ΑΙΛ) θα καταβάλλεται μηνιαίως 40 ευρώ.

Ως κριτήρια επιλογής των δικαιούχων λαμβάνονται υπόψη το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους και η μη ύπαρξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.

Καθώς το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι μόνον εισοδηματικό. Αν την τελευταία θέση καταλαμβάνουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, προηγείται μεταξύ τους κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 25ης Μαρτίου 15, στις 16-3-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

  1. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου γίνεται για δέκα χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους επιτρέπεται μόνον για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία αποδεικνύεται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.  Η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της αρχικής παραχώρησης.  Αντίγραφο του μισθωτηρίου προσκομίζεται εντός τριάντα (30) ημερών στο δήμο ο οποίος εκδίδει πράξη με την οποία διαπιστώνεται η ανωτέρω παραχώρηση.  Σε περίπτωση θανάτου το δικαιούχου, οι κληρονόμοι αυτού ή ο μισθωτής υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός μηνός το θάνατο στο δήμο.  Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις μίσθωσης που δεν έχουν λήξει, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.  Εάν δεν υπάρχουν διάδοχοι, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή και τα μισθώματα και τέλη της περιόδου καταβάλλονται στο δήμο.  Οι δικαιούχοι υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει το περίπτερο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 13 του από 20-10-1958 ΒΔ.

Οι δαπάνες για την κατασκευή και λειτουργία του περιπτέρου βαρύνουν τον δικαιούχο.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο από 01-02-2022 μέχρι 01-03-2022 τα εξής δικαιολογητικά:

Άτομα με Αναπηρία,

α. Αίτηση.

β. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2021

δ. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο.

– Πολύτεκνοι

α. Αίτηση.

β. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2021

δ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο.

-Πολεμιστές Κύπρου

α. Αίτηση.

β. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

δ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

ε. Η Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο.

Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Χορήγησης Αδειών της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 24630 22857.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου www.ptolemaida.gr και να δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

 Μ.Ε. Δημάρχου

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κάλφας Δ. Παναγιώτης

 

 

Accessibility
Κλείσιμο