Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου: ” Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Πτολεμαϊδας”

Προκήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού: ” Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλάστης”
November 19, 2019
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “Συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμάτων”
November 21, 2019

Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου: ” Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Πτολεμαϊδας”

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

” Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Πτολεμαϊδας”

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΔΑ: ΩΡ9ΗΩΡ6-ΗΤΖ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΜΑ ΣΤΟ

http://www.eprocurement.gov.gr/

Επιλογή: Εθνικό  Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα / Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων

ΑΑ Συστήματος: 86439

Accessibility
Κλείσιμο