Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Μη πραγματοποίηση της δεξίωσης προς τιμήν των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Εορδαίας, στο πλαίσιο του εορτασμού μνήμης των Τριών Ιεραρχών
January 28, 2020
Πρόσκληση για λογιστική υποστήριξη Γραφείου Σχολικής Επιτροπής Β-θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας
January 28, 2020

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                           Πτολεμαιδα     28-1-2020

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 1955

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες  :  Κιουρτσίδου  Κων/ντια

Τηλέφωνο       :  246 335 01 11

 

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δημοσιοποιεί την πρόθεση του Δήμου να κινήσει διαδικασία επιλογής “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης”  κατά τις διατάξεις  του άρθρου 77 του Ν.3852/2010, όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με την παρ. 1 και τροποποιήθηκε με τις παρ. 2, 3 & 5 του άρθρου 7 του Ν. 4623/2019.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.

Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με σχετική δήλωση του ενδιαφερομένου που κατατίθεται στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο  που κατά την κρίση του  θα ενισχύσει την υποψηφιότητα του για τη πλήρωση της θέσης  από την ημερομηνία ανάρτησης  της παρούσας προκήρυξης  στην ιστοσελίδα του Δήμου  και μέχρι την ημερομηνία  που θα ορισθεί για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  που θα συμπεριλαμβάνει και το θέμα  της  επιλογής  του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης κατά την οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία επιλογής  θα ανακοινωθεί  έγκαιρα , πέντε ημέρες πριν την συνεδρίαση στην επίσημη  ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας

Πληροφορίες παρέχονται  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από τη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου  στα τηλέφωνα 246 335 01 11 και 246 335 01 51 κ.κ. Κιουρτσίδου Κωνσταντια και Στενημαχαλή Δέσποινα.

 

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης  Ν. Πλακεντάς

 

Accessibility
Κλείσιμο