ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
October 25, 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ” ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ”
October 31, 2018

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Πτολεμαϊδα 31-10-18

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Αριθμ. πρωτ: 23136

ΔΗΜΟΣ  EOΡΔΑΙΑΣ                                                              ΑΔΑ: Ψ4ΗΛΩΡ6-211

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

   Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε φανερή-προφορική- πλειοδοτική δημοπρασία και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 170/2018 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 263/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση του υπ αρίθμ 4 καταστήματος του ΟΕΚ Πενταβρύσου 67,34 τ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Π.Δ/τος 270/81 «Περί διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» , τις διατάξεις του Ν 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική μ’ αυτά διάταξη και συγκεκριμένα:

Η δημοπρασία θα είναι φανερή –προφορική- πλειοδοτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Π.Δ/τος 270/81 «Περί διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» , τις διατάξεις του Ν 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική μ’ αυτά διάταξη και θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 13/11/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. (άρθρο 2 παρ.1 ΠΔ 270/81).

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές, ενώ για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , όπως αυτή ορίσθηκε με τις  373/2014  & 270/2017 ΑΔΣ, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Η δημοπρασία αφορά την εκμίσθωση του υπ αρίθμ 4 καταστήματος του ΟΕΚ Πενταβρύσου 67,34 τ.μ.

Η δημοπρασία θα επαναληφθεί οίκοθεν από τον Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν πλειοδότης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενεργείας της δημοπρασίας.

Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. (άρθρο 5 παρ.6 και 7 ΠΔ 270/81)

Η Οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την κατακύρωση της δημοπρασίας. Το αποτέλεσμα της εγκρίνεται από την οικεία Περιφέρεια. Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούνται να υπογράψουν την σχετική σύμβαση. (άρθρο 5 παρ.8. άρθρο 6 παρ.2 ΠΔ 270/81 και άρθρο 72 Ν.3852/2010).

Το τίμημα – όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 50,00 ευρώ.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα ισχύει για το διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του πλειοδότη και έως την 31-8-2021.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να πληροί τα κάτωθι:

  1. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην δημοπρασία χρεοφειλέτη (στον Δήμο Εορδαίας).

Γι’αυτόν τον λόγο θα προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας.

  1. Ως εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία των δυο προαναφερθέντων καταστημάτων θα προσκομίζεται, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς για ένα έτος, ήτοι 60,00 ευρώ, η οποία θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με νέα για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ύψους 10% επί του συνολικού τιμήματος που θα επιτευχθεί για ένα τουλάχιστον έτος.
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της φανερής- προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη γνώση για την πραγματική κατάσταση του υπ αρίθμ 4 καταστήματος του ΟΕΚ Πενταβρύσου 67,34 τ.μ.

Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποκλείεται η συμμετοχή του στη δημοπρασία.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται πριν την έναρξη των προσφορών.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων των συμβάσεων, δίχως το δικαίωμα της διαιρέσεων ή διηζήσεως και ο οποίος θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσει:

Α) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Β) Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας

διαφορετικά δεν δικαιούται να συμμετέχει στη δημοπρασία ως εγγυητής.

Ο πλειοδότης βαρύνεται με τις δαπάνες ύδρευσης- αποχέτευσης- ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π του μισθίου.

Το χαρτόσημο και ο ΟΓΑ χαρτοσήμου κ.λ.π, βαρύνουν τον πλειοδότη.

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του παρόντος απαγορεύεται απολύτως.

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δημου Εορδαιας.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας www.ptolemaida.gr.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

(Διεύθυνση 25ης Μαρτίου 15, Τηλέφωνο 246 335 01 10 – 140 ).

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο