ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΗ
October 30, 2017
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΡΜΑΚΙΑΣ
November 10, 2017

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πτολεμαϊδα 8-11-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                  Αριθμ. πρωτ: 39619

ΔΗΜΟΣ  EOΡΔΑΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

   Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική-φανερή-προφορική- δημοπρασία και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 171/2017 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 263/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση στεγασμένης αποθήκης επιφάνειας 3.600 τ.μ, που βρίσκεται στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ 270/81.

Η δημοπρασία  θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Εορδαίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις  21/11/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ , από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας, η οποία έχει συσταθεί με τις  373/2014 & 270/2017 Α.Δ.Σ αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, ενώ επαναληπτική αυτής θα επαναληφθεί οίκοθεν υπό του Δημάρχου Εορδαίας, εάν δεν παρουσιάσθη κατ’ αυτήν πλειοδότης, ενώ θα γνωστοποιηθεί δια περιληπτικής διακηρύξεως πέντε (5) τουλάχιστον ήμερες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία έχουν όλοι εκτός των οφειλετών του Δήμου Εορδαίας με την επίδειξη δημοτικής ενημερότητας για αυτούς και τους εγγυητές των.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα ισχύει για το διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του μισθωτού για τρία (3) χρόνια, με δικαίωμα για παράταση της μίσθωσης έως δυο (2) έτη, κατόπιν αιτήματος εκ μέρους του μισθωτή προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εορδαίας και έγκριση του αιτήματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας και πάντως πριν την λήξη της μίσθωσης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 4.500,00 ευρώ /μηνιαίως.

Ο χώρος εκμισθώνεται για χρήση ως αποθήκη και μόνο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς ενός έτους αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του ΤΠΚΔ για παρακατάθεση σ΄αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή από αυτόν που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου και που αντιστοιχεί στο ποσό των 5.400,00 ευρώ.

Ο τελευταίος πλειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, αρμόδιοι υπάλληλοι  Σιταρίδης -Ι Τσακμάκη Α, τηλ. 246 335 01 10.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΔΑ: 6ΣΚ6ΩΡ6-Κ60

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 171/2017

Accessibility
Κλείσιμο