ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΚ ΠΕΡΔΙΚΚΑ”
October 3, 2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
October 25, 2018

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2018

 ΑΔΑ: 6ΩΠ8ΩΡ6-ΥΞΥ

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημοσίας σύμβασης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ του έργου:

«Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας »,

αρ. μελέτης 25/2017 προϋπολογισμού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041

 

Accessibility
Κλείσιμο