Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά” για την Προμήθεια Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά” για την “Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα “
December 14, 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “Αποστολή Αλληλογραφίας Μέσω Υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου”
December 21, 2021

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά” για την Προμήθεια Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά” για την

Προμήθεια Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας

Αριθμ. Διακ. 25537/11-11-2021

ΑΔΑ: 6ΧΖΔΩΡ6-Β4Μ

%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b1

Accessibility
Κλείσιμο