ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3ης ΚΑΙ 4ης ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
August 9, 2019
Κ.Ε.Δ.Ε. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
August 21, 2019

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής

Ανάπτυξης & Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)»

Γραμματεία Δ.Σ.

Πτολεμαΐδα.: 19-08-2019

Αριθμ.Πρωτ. :1237

 Πληροφ.: Καρατόκη  Πασχαλήνα

e-mail: pkaratoki@ptolemaida.gr

Tηλέφ.:246 335 01 19

FAX:246 335 01 31

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Βρεφικού Σταθμού Πτολεμαΐδας  

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π

 

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το ΝΠΔΔ « Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας», του Δήμου Εορδαίας στο οποίο θα στεγαστεί Βρεφικός Σταθμός Πτολεμαΐδας , σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006, το Π.Δ. 270/81.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια διοικητική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης στο οποίο αναφέρονται οι ειδικότεροι όροι διενέργειας του διαγωνισμού και περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα Γραφεία  του  ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας».

Διεύθυνση: Δήμος Εορδαίας 25ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200, Πληροφορίες: Καρατόκη Πασχαλήνα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 246 335 01 19 fax: 246 335 01 31.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για  έξι  (6) έτη, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης τριών (3) ετών.

Τα έξοδα δημοσίευσης, αρχικής και επαναληπτικής δημοπρασίας, βαρύνουν το μειοδότη.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π»

 Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

     ΚΥΡΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ: 6ΗΚ6ΟΚΕ2-ΡΚΕ

Accessibility
Κλείσιμο