ΚΟΙΠΠΑΠ – Επαναληπτική Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Συμβάση Μίσθωσης Έργου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
November 18, 2016
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-11-2016 ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
November 30, 2016

ΚΟΙΠΠΑΠ – Επαναληπτική Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Συμβάση Μίσθωσης Έργου

TO Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Ανακοινώνει

                «Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης ενός (1) Ιατρού Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των Δομών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Εορδαίας».

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

 

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΑπό την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/07/2017

1

 

Το έργο που θα εκτελεστεί θα είναι η παρακολούθηση της σωματικής υγείας, η ιατρική συμβουλευτική και η λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν την υγεία των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ του Δήμου Εορδαίας.

 

Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στο κύκλο καθηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ “ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π” Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεμαϊδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ.

(τηλ. επικοινωνίας: 2463350119 κα Τζιούμαρη Αλεξάνδρα). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων  τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Αίτηση

2.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).

3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

4.Τίτλους σπουδών

5.Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

6.Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου

7.Εμπειρία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα και της ανάρτησής της  στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (από 30/11/16 έως και 9/12/16)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Accessibility
Κλείσιμο