Αρ. Απόφασης 45/2016 – Κατανομή πιστώσεων, από τους ΚΑΠ των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) ετών 2014 – 2015

Accessibility
Κλείσιμο