ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
August 24, 2017
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” : ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018
September 6, 2017

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Πτολεμαϊδα  10 -8-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                             Αριθμ. πρωτ:   28209

ΔΗΜΟΣ  EOΡΔΑΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΣΤΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική δημοπρασία με κατάθεση έγγραφων προσφορών και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που συνέταξαν οι εκτελεστές της διαθήκης  με την υπ’αριθμ 5/2017 απόφασή τους,  για την εκμίσθωση συνολικά 29 στρεμμάτων αγροτεμαχίων στην Δ.Κ.  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ   και συγκεκριμένα:

 1. Υπ. αριθμ. 4520 ,  εμβαδού  1756
 2. Υπ. αριθμ. 6987 ,  εμβαδού   2866
 3. Υπ. αριθμ. 11248, εμβαδού   5830
 4. Υπ. αριθμ. 5062, εμβαδού   5866
 5. Υπ. αριθμ. 4252 ,  εμβαδού   2696
 6. Υπ. αριθμ. 13944 , εμβαδού  5805
 7. Υπ. αριθμ. 15649 , εμβαδού   968
 8. Υπ. αριθμ. 11796 , εμβαδού  1901
 9. Υπ. αριθμ. 12644, εμβαδού  1466

Η προθεσμία υποβολής εγγραφών προσφορών είναι εικοσαήμερη (20ήμερη) αρχομένης από της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί δημότες – κάτοικοι του Δήμου Εορδαίας .

Σε περίπτωση που η διαδικασία προβεί άγονη θα υπάρξει μεταγενέστερη ανακοίνωση  και  θα μπορεί να συμμετέχει  σε αυτήν οποιοσδήποτε.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4)  χρόνια και συγκεκριμένα για τις καλλιεργητικές περιόδους 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021.

Όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 20,00€ ανά στρέμμα, κατά έτος.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει μαζί με την έγγραφη προσφορά του , φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας

 Όροι:

 1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη ,σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 634 του Αστικού Κώδικα. Η μίσθωση θα αρχίζει από 1-10-2017 . Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί ανανέωση για χρόνο ίσο και βραχύτερο με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους  κατά την υπογραφή του συμφωνητηρίου  .
 2. Αυτός που θα καταθέσει την συμφερότερη προσφορά θα αναδειχτεί πλειοδότης – μισθωτής.
 3. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία θα ισχύει για το πρώτο μισθωτικό έτος και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με το ποσοστό της δωδεκάμηνης μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου μισθωτικού έτους. Σε περίπτωση αρνητικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες  εξαμηνιαίες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό του Κληροδοτήματος Βούλγαρη χωρίς όχληση προς τον μισθωτή. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται  εντός των τριών πρώτων ημερολογιακών ημερών του μηνός Οκτωβρίου  και η δεύτερη εντός των τριών πρώτων ημερολογιακών  ημερών  του μηνός  Απριλίου.
 4. Όποιος προτίθεται να υποβάλλει προσφορά θα πρέπει να καταθέσει  εγγύηση συμμετοχής ίση με τρία δωδέκατα (3/12) ετησίου μισθώματος της προσφοράς του. Η εγγύηση μπορεί να είναι εγγυητική επιταγή  τραπέζης  ή και  του Ταμείου Παρακαταθηκών. Σε περίπτωση που δεν αναδειχτεί μισθωτής η εγγύηση επιστρέφεται.  Στην περίπτωση όμως που αναδειχτεί θα μπορεί να συμψηφιστεί με το πρώτο  μίσθωμα.
 5. Σε περίπτωση άρνησης του μισθωτή να υπογράψει το μισθωτήριο εντός δέκα (10) ημερών από την προς αυτόν προσκλήσεως  ,η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκπίπτει υπέρ του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 24 παραγρ. 9  εδαφ. Δ΄ του  4182/2013.
 6. Κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου ο μισθωτής υποχρεούται α) να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή – φυσικό πρόσωπο , ο οποίος θα ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο μετά του μισθωτή και ως αυτοφειλέτης  για την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου  συμβολαίου, παραιτούμενος από  το δικαίωμα  και την ένσταση  διζήσεως και διαιρέσεως β) να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης  εγγυητικής  επιστολής ή επιταγή  τράπεζας ή και  του Ταμείου Παρακαταθηκών  ίση με μια εξαμηνιαία δόση μισθώματος  ή να καταθέσει σε μετρητά  χρηματικό ποσό ίσο με μια εξαμηνιαία δόση μισθώματος και γ) να καταβάλει την α΄ δόση του μισθώματος.
 7. Το μισθωτή βαρύνουν το τέλος χαρτοσήμου (3,6% επί του μηνιαίου μισθώματος) καθώς και  οποιαδήποτε  πρόσθετη δαπάνη.
 8. Το ακίνητο ενοικιάζεται στην κατάσταση που είναι. Ο υποψήφιος μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση ακινήτου, την κατάσταση του οποίου αποδέχεται πλήρως.
 9. Οι προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων , όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνα , διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ , θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά  έως και είκοσι (20) ημέρες από την  τελευταία ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών  (Γ.Γ.Δ.Π.) η  οποία  θα  τοιχοκολληθεί για 20 μέρες   στην  έδρα του Δήμου Εορδαίας του   (25ης Μαρτίου 15 ΤΚ 50200 Πτολεμαΐδα).
 10. Τα αγροτεμάχια θα μισθωθούν ως σύνολο ή αυτοτελώς το καθένα ή και ανά ομάδα αναλόγως των προσφορών που θα υποβληθούν.

     Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας στο Γραφείο Κληροδοτημάτων, αρμόδια υπάλληλος κ. Στενημαχαλή Δέσποινα  τηλ. 246 335 01 51 .

 

                                Οι  εκτελεστές της διαθήκης.

Α)  Αυγουστίνος Αυξωνίδης – Αρχιερατικός Επίτροπος

Β)    Στέργιος Χατζηστεφάνου  – Πρόεδρος Μικρασιατών

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 123087

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28209

Accessibility
Κλείσιμο